Dr. sc. Milenko KREŠIĆ

Profesor Crkvena povijest
J. Stadlera 5
BiH - 71 000 Sarajevo
Tel: +387-63-350-088
E-mail: milenkokresic1@gmail.com

 

Biografija:

Don Milenko Krešić je rođen 23. studenog 1971. u Čapljini, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završio je u Hutovu, 1986. godine, općina Neum. U rujnu 1986. upisuje se u Srednju Interdijecezansku školu za spremanje svećenika (Sjemenište) u Zagrebu koju je završio 1990. godine. Filozofsko-teološki studij (Bogosloviju) polazio u Sarajevo na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi od 1991. do 1997. godine te na istoj diplomirao na temu Mons. Stjepan Batinović, župnik, pisac i izdavač. Zaređen za svećenika Trebinjsko-mrkanske biskupije 29. 6. 1997. u Trebinju. Od 1997. do 1998. bio na službi župnog vikara u katedralnoj crkvi Marije Majke Crkve u Mostaru. Godine 1998. premješten za župnog vikara u župu Studence, Mostarsko-duvanjska biskupija, i ostao do rujna 2002. godine. U listopadu 2002. godine upisao licencijat u Teologiji, smjer Povijest Crkve na Papinskom sveučilištu Svetog Križa u Rimu, koji je završio u lipnju 2004. položivši sve predviđene ispite, napisavši i obranivši licencijatski rad na temu Odnosi Katoličke Crkve i Nezavisne Države Hrvatske (1941.-1945.), te položivši završni ispit za dodjelu gradusa „Licentiatus in sacra teologia“ usmjerenje Povijest Crkve. Po povratku u domovinu u rujnu 2004. imenovan župnim vikarom u župi Aladinići, Trebinjsko-mrkanska biskupija te predavačem na Teološkom Institutu u Mostaru. Od 2004. do 2014. predavao sljedeće predmete: Uvod u misterij Krista i povijest spasenja, Kršćansku arheologiju, Povijest Crkve u Hrvata, Biblijsku arheologiju i Metodologiju znanstvenog rada. Za vrijeme službe u Aladinićima na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odsjek Povijest upisao doktorski studij te napisao i obranio doktorsku disertaciju na temu: Odnosi katolika jugoistočne Hercegovine s muslimanima i pravoslavnima u vrijeme osmanske vladavine: Od osmanskog zauzeća do Bečkog kongresa (1482.-1815.). Od rujna 2009. je župni upravitelj župe Rođenja Blažene Djevice Marije – Katedrala, Trebinje, Trebinjsko-mrkanska biskupija te od studenog 2013. dekan Trebinjskog dekanata. Profesorom na Katoličkog bogoslovnom fakultetu u Sarajevu imenovan je u veljači 2015. godine.

 

Bibliografija:


Objavljene knjige:

- Crkva i država u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1941.-1945.) (Mostar: Crkva na Kamenu, 2006); Knjiga je objavljena na talijanskom: La Chiesa e lo Stato in Croazia (1941-1945) (Ancona: Editrice Shalom, 2006.).
- Don Vidoje Maslać i Trebinjsko-mrkanska biskupija 1795.-1862., Humski zbornik XIV (Trebinje: Župni ured Trebinje, 2012.).
- Vrijeme lomova: Katolici jugoistočne Hercegovine od 10. do početka 17. stoljeća (Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet; Zagreb: Glas Koncila, 2017.). 
 
Priređene knjige:

-  300 godina župe Dubrave, prir. Milenko Krešić, Humski zbornik (Aladinići: 2006.).
- Jakov Markijski i njegovo djelovanje u Bosni. Radovi s međunarodnog simpozija o sv. Jakovu Markijskom održanom u Deževicama 19. i 20. rujna 2015., ur.  Milenko Krešić (Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet – Deževice: Župa Gospe Snježne, 2016.).
 

Objavljeni radovi u zbornicima i časopisima:

- „Don Martin Krešić“, Svjedoci vjere i rodoljublja. Zbornik radova o stradalim biskupijskim svećenicima u Hercegovini, prir. Božo GOLUŽA, (Mostar: Crkva na Kamenu, 2005.), 203-228.
- „Povijesne okolnosti osnutka i osnutak župe Dubrave u Trebinjskoj biskupiji prije 300 godina“, Croatica Christiana Periodica 57 (2006.), 103-129. Isto, u: 300 godina župe Dubrave, Zbornik radova, prir. Milenko KREŠIĆ, (Aladinići: 2006.), 75-108.
- „Statistika današnjih župa nastalih na području župe Dubrave“, 300 godina župe Dubrave, Zbornik radova, prir. Milenko KREŠIĆ, (Aladinići: 2006.), 409-425.
- „Katolici Trebinjsko-mrkanske biskupije prema popisu nadbiskupa Marka Andrijaševića iz 1733. godine“, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 48 (2006.), 439- 452.
- „Dubljani u izvještajima o Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji iz turskog vremena“, Dubljani, Humski zbornik X., prir. Ivica PULJIĆ – Stanislav VUKOREP, (Ravno: 2007.), 121-135.
- „Bosnia and Herzegovina and consequences of exclusivist ideologies“, Review of Croatian History 1 (2007.), 75-108.
- „Svećenici na službi i rodom iz župe Gradac“ Župa Gradac, Humski zbornik XII., prir. Ante ĐEREK – Zoran MATUŠKO – Ivica PULJIĆ, (Gradac: 2009.), 75-114.
- „Hercegovina sredinom 19. stoljeća“ Mučeništvo Marka Milanovića, prir. Pero MILANOVIĆ (Mostar: Crkva na Kamenu, 2010.), 26-45.
- „Depopulacija jugoistočne Hercegovine izazvana turskim osvajanjem“, Povijesni prilozi 39 (2010.), 107-123. Isto u: Hum i Hercegovina kroz povijest. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Mostaru 5. i 6. studenoga 2009., ur. Ivo LUČIĆ (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2011.), 757-778.
- „Crkveno uređenje jugoistočne Hercegovine (Trebinjske biskupije) u 17. stoljeću“, Vrhbosniensia 15 (2011.), 57-70.
- „Svećenici Medvjedovići iz Orahova Dola“ Od Dubrave do Dubrovnika, Prigodom 300-godišnjicu rođenja Ruđera Boškovića, Humski zbornik XIII., prir. Ivica PULJIĆ (Neum – Dubrovnik: 2011.), 255-274.
- „Demografska slika župe Studenci (1908.-2008.)“, Župa Studenci u Hercegovini, prir. Ante PAVLOVIĆ (Mostar: Crkva na Kamenu, 2011.), 238-246.
- „Životni put don Stjepana Batinovića“ Stjepan Batinović svećenik vjere. Zbornik radova o don Stjepanu Batinoviću, prir. Ivo ŠUTALO (Mostar: Crkva na Kamenu, 2014.), 55-95.
- „Raseljavanje i doseljavanje katoličkog stanovništva na prostoru stare katoličke župe Dubrave od kraja 15. do kraja 18. stoljeća“, Župa Stjepan Krst (1974.-2014.), Prigodom 40-godišnjice osnutka, Humski zbornik XV., prir. Marinko MARIĆ (Stolac – Neum – Dubrovnik, 2014.), 161-174.
- „Osvrt na tematike iz 'otomanskog vremena' u djelima dr. fra Dominika Mandića“, Dr. fra Dominik Mandić. Zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u prigodi 40. obljetnice njegove smrti (Mostar-Široki Brijeg, 24. i 25. listopada 2013.), prir. Robert JOLIĆ (Mostar – Zagreb: 2014.), 945-965.
- „Doprinos Krunoslava Draganovića hrvatskoj crkvenoj historiografiji do 1945. godine“, Krunoslav Stjepan Draganović – svećenik, povjesničar i rodoljub. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija o Krunoslavu Draganoviću povodom 110. obljetnice rođenja i 30. obljetnice smrti održanom na Katoličkom bogoslovom fakultetu u Sarajevu od 8.-10. 11. 2013., godine, ur. Darko TOMAŠEVIĆ – Miroslav AKMADŽA, (Sarajevo: 2014.), 55-67.
- „Krunoslav Draganović, Bibliografija“, Krunoslav Stjepan Draganović – svećenik, povjesničar i rodoljub. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija o Krunoslavu Draganoviću povodom 110. obljetnice rođenja i 30. obljetnice smrti održanom na Katoličkom bogoslovom fakultetu u Sarajevu od 8.-10. 11. 2013., godine, ur. Darko TOMAŠEVIĆ – Miroslav AKMADŽA (Sarajevo: 2014.), 505-511.
- "Povijesno-pravne činjenice o mrkanskoj biskupiji", Vrhbosnensia 19 (2015.), 31-43.
- „Prodor islama i vjernost kršćanstvu. Obrisi života katolika Trebinjsko-mrkanske biskupije pod turskom vlašću“ Mučeništvo i mučenički tragovi kroz hrvatsku prošlost. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 13. ožujka 2014. godine (Zagreb: Glas Koncila, 2015.), 206-229.
- „O biskupima stonskim, trebinjskim i bosanskim u okviru Dubrovačke metropolije do 30-ih godina 14. stoljeća i staroslavenskoj službi Božjoj u njihovim biskupijama“, Vrhbosnensia 1 (2106.), 103-123.
- „Jakov Markijski i pokušaj reforme u Bosanskoj vikariji od 1432. do 1438.“ Jakov Markijski i njegovo djelovanje u Bosni. Radovi s međunarodnog simpozija o sv. Jakovu Markijskom održanom u Deževicama 19. i 20. rujna 2015., (Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet – Deževice: Župa Gospe Snježne, 2016.), 159-181.
-  „Vjerske prilike u Humskoj zemlji (Stonu i Râtu) u srednjem vijeku“, Hercegovina 2 (2016.), 65-94.
- „Odjek promjene na Habsburškom prijestolju 1916. u hrvatskom i katoličkom bosanskohercegovačkom tisku. Prigodom 100. obljetnice smrti cara i kralja Franje Josipa I. i stupanja na prijestolje Karla I. (IV.)“, Vrhbosnensia 2 (2016.), 413-427.
 
Recenzije:

- „Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890.-1990.“, prir. P. Sudar – F. Topić – T. Vukšić (Sarajevo – Bol: 1993.), u: Mladi teolog, 19-21 (1994.).
Božo Goluža, Katolička crkva u Bosni i Hercegovini 1918.-1941., Bosna i Hercegovina - zemlja katolika, pravoslavaca i muslimana, Mostar 1995., Mladi teolog 23 (1996.).
- T. Vukšić, "Mi i oni, siguran identitet pretpostavka susretanja." Miscellanea de oecumenismo, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 2000., u. Službeni vjesnik Biskupija Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske, 1/2011., str. 35-36.
- Mučeništvo i mučenički tragovi kroz hrvatsku prošlost. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 13. ožujka 2014. godine (Zagreb: Hrvatska biskupska konferencija – Katolički bogoslovni fakultet, 2015.), Vrhbosnensia 2 (2016.), 454-459. 
 
Ostali radovi:

- „Iz povijesti Dominikanske klasične gimnazije“, Mladi teolog 22 (1995.).
- „Msgr. Stjepan Batinović, primjer i poziv“, Mladi teolog 23 (1996.).
- „Mons. Stjepan Batinović, župnik, pisac, izdavač“, Dumo i njegov narod, Vjesnik župe Hrasno-Hercegovina, Zagreb 1998. (dodatak reprint izdanju).
- „Sjećanja i svjedočenja svećenika i puka“, Radosni navjestitelj evanđelja, Zbornik o don Petru Vuletiću Šjoru (1937.-1988.), prir. Ilija DRMIĆ (Mostar: Crkva na Kamenu, 2002.).
- „Kontinuitet ratnih i poratnih optužbi na Katoličku crkvu i hrvatski narod“, Stolačko kulturno proljeće 6 (2008.).
- „Predgovor“,  Jakov Markijski i njegovo djelovanje u Bosni. Radovi s međunarodnog simpozija o sv. Jakovu Markijskom održanom u Deževicama 19. i 20. rujna 2015., (Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet – Deževice: Župa Gospe Snježne, 2016.), 9-10.
 
 
Ostalo:
 
- Sudjelovao na internom znanstvenom skupu održanom na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka 21. prosinca 2016. pod naslovom: Islamska zajednica u historiografiji  Bosne i Hercegovine. Kako do kvalitetne monografije? – s izlaganjem na temu: „Crkvena povijest i crkvena historiografija“.
 

 

online casino slots