Dr. sc. Ante PAVLOVIĆ

Profesor religijske pedagogije i katehetike
Nikole Šubića Zrinskog 7
88 000 Mostar
Tel: +387-36-311-196
E-mail: antep@tkim-mostar.com


Biografija

 
          Dr. sc. Ante Pavlović, rodio se 14. veljače 1955. u Studencima kod Ljubuškoga, BiH. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu i Ljubuškom, klasičnu gimnaziju u Dječačkom sjemeništu u Zagrebu (1970.–1974.), a filozofsko-teološki studij na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu (1974.–1981.). Za svećenika mostarsko-duvanjske biskupije zaređen je 29. lipnja 1981. u Mostaru. Službu duhovnog pomoćnika obnašao je tri godine u župama Dračevo (1981.–1983.) i Gabela Polju (1983.–1984.), a potom je 1984. god. nastavio poslijediplomski studij na Fakultetu za odgojne znanosti Papinskog salezijanskog sveučilišta u Rimu, gdje je i magistrirao u veljači 1988.
          Po povratku u Mostar 1988. god. obnaša službu duhovnog pomoćnika i katehete mladeži u katedralnoj župi u Mostaru i ujedno je predstojnik novoosnovanoga Teološkog instituta u Mostaru (1988.–1990.). Od 1990 god. postaje odgojitelj bogoslova (prefekt) na Vrhbosanskog katoličkoj bogosloviji u Sarajevu (1990.-1992.), a na njezinoj Teologiji počinje 1989. predavati katehetiku i potom 1990. razvojnu psihologiju. Uz profesorsku službu na katedri za religijsku pedagogiju i katehetiku Vrhbosanske katoličke teologije, predstojnik je i Teološkog instituta u Sarajevu od 1990. do 1992. te kao vanjski suradnik predaje na Teološko-katehetskom institut u Dubrovniku (1994.-1997.) U jesen 1994. dolazi u Mostar preuzimajući ponovo službu predstojnika i profesora na Teološkog instituta u Mostaru. U isto vrijeme profesor je religijske pedagogije i katehetike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, na kojemu je i predstojnik katedre za liturgiku. Po povratku u Mostar 1994. godine, preuzima i do danas vrši službu ravnatelja Katehetskog ureda mostarsko-duvanjske i trebinjsko-mrkanske biskupije, te do 2006. službu stručnog savjetnika (kao vanjski suradnik) za katolički vjeronauk u školi pri Zavodu za školstvo Mostar.
          Promoviran je 1996. god. u doktora humanističkih znanosti iz znanstvenog polja teologije, grana praktične teologije odnosno na specijalizacijskoj Katedri za pastoralna i liturgijska pitanja Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s radnjom Doprinos Ferde Hefflera razvoju kateheze i katehetskog pokreta u Hrvatskoj (1900.-1940.).
          Od 1989. do danas član je Katehetskog vijeća Hrvatske biskupske konferencije, potpredsjednik Stalnog odbora Katehetske ljetne škole (1990.-1993.) i potpredsjednik Katehetskog vijeća Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (1997.-2005.), a potom od 2005. tajnik tog Vijeća. Od 1998. godine do danas obnaša službu Višega savjetnika Nacionalnog katehetskog ureda (NKU) Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu za izdavanje teološko-katehetske literature i pomagala i ujedno je predsjednik Komisije NKU HBK za izradu vjeronaučnih programa i udžbenika za osnovne i srednje škole. U poveznici s tim, predsjednik je Povjerenstava za vjeronauk u školama (2006.-2008.) i član Povjerenstva za kurikulume katoličkoga vjeronauka (2015.-2016.) pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Član je Povjerenstva Biskupske konferencije BiH za vjerski odgoj u predškolskim ustanovama i vjeronauk u osnovnim i srednjim školama (od 2002. do danas). Također je od 2002. godine član Akademije za odgojne i obrazovne znanosti Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu i član Odbora za znanost i obrazovanje Hrvatskoga narodnoga sabora u Mostaru (od 2011.). Od 2002. redoviti je član Koordinacije hrvatskih županijskih ministara obrazovanja Federacije BiH i od 2009. član Povjerenstva za nastavne planove i programe i udžbenike pri Zavodu za školstvo Mostar. Predavač je, moderator i animator na brojnim znanstvenim i stručnim simpozijima, školama i tribinama.
          Uz dvije objavljene knjige teološko-katehetskog i religijsko-pedagoškog sadržaja, priredio je također knjigu Stari Mostovi u Mostaru  te monografiju Župa Studenci u Hercegovini, i suautor je triju vjeronaučnih udžbenika i radnih bilježnica za katolički vjeronauka u osnovnim školama. Sa suradnicima je izradio prijedloge vjeronaučnih program i udžbenika za osnovnu i srednju školu koje su za školsku uporabu odobrile Hrvatska biskupska konferencija i Biskupska konferencija BiH. Vodio je projekt te je u suradnji s mr. sc. Markom Nedićem uredio je Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za devetogodišnje osnovne škole u BiH /kurikulum/(2008.), a sa suradnicama je 2013. priredio i Nastavni plani i program na hrvatskome jeziku za gimnazije u BiH /kurikulum/. Član je uredničkoga vijeća hrvatskoga izdanja Leksikona odgojnih znanosti, te časopisa Vrhbosnensia, Mostariensia i Katehetski glasnik. Surađuje u znanstvenim, stručnim, kulturnim i vjerskim časopisima kao što su Bogoslovska smotra, Vrhbosnensia, Kateheza, Katehetski glasnik, Motrišta, Hum, Škola, Hrvatska misao, Suvremena pitanja, te glasnicima, listovima i tiskovinama kao što su Svjedok, Crkva na kamenu, Vjesnik đakovačko-osječke nabiskupije, Povezanost i dr. u kojima je objavio oko 60 znanstvenih i stručnih članaka te oko 150 drugih manjih priloga stručne, odgojno-poučne, duhovno-vjerničke i informativne tematike.

 


Bibliografija

Studije, knjige, skripta za studente, vjeronaučni programi i udžbenici

- Doprinos Ferde Hefflera razvoju kateheze i katehetskog pokreta u Hrvatskoj (1900.-1940.), Acta et studia 4, Teološki institutu Mostar, Mostar, 1997., 320 str. (doktorska disertacija).
- "Vjeronaučni program za srednje škole", (autori M. Pranji, A. Trstenjak, A. Jelić, A. Pavlović),      Kateheza 13(1991)2, str. 5-62.
- "Religijska pedagogija i katehetika", Mostar, 2007. (skripta), 152 str.
- "Osnovno bogoslovlje - Otajstvo kršćanske objave (središnje teme Fundamentalne teologije)", Mostar, 2013. (skripta), 143 str.
- Prijedlog Plana i programa katoličkog vjeronauka u osnovnim školama, Autori: Ante Pavlović sa suradnicima (Ovaj su Prijedlog odobrile i izdale HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA I BISKUPSKA KONFERENCIJA BOSNE I HERCEGOVINE, Plan i program katoličkog vjeronauka u osnovnoj školi, Biblioteka Katehetski dokumenti 1, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2002., 270 str.
- Program katoličkoga vjeronauka za osnovne škole prema Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu (HNOS), priredio Ante Pavlović sa suradnicima, Zagreb, 2006., 144 str. (tabelarni prikaz programa).
- "Pregled povijesti kateheze i katehetike", Mostar, 2004. (skripta), 136 str.
- Stari mostovi u Mostaru, priredio Ante Pavlović, Biblioteka Crkve na kamenu – knjiga 83, Crkva na kamenu, Mostar, 2004., 236 str.
- Putovima vjerskoga odgoja. Obitelj, škola, župna zajednica, Crkva na kamenu, Mostar, 2005., 288 str.
- „Prijedlog programa nastave katoličkoga vjeronauka za četverogodišnje srednje škole“, priredili A. Thea Filipović i A. Pavlović, Katehetski glasnik 6(2008)2, str. 99-180.
- "Metodika vjeronaučne nastave", Mostar, 2009. (skripta), 160 str.
- Na putu vjere, Udžbenik za katolički vjeronauka četvrtoga razreda osnovne škole, Autori: Ivica Pažin i Ante Pavlović, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2004. i dalje.
- Na putu vjere, Radna bilježnica za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole, Autori: Ivica Pažin i Ante Pavlović, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2007. i dalje.
- Za stolom ljubavi i pomirenja, Radna bilježnica iz vjeronauka za treći razred osnovne škole, Autori: Ivica Pažin i Ante Pavlović, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2005. i dalje.
- Za stolom ljubavi i pomirenja, Udžbenik za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole, Autori: Ivica Pažin i Ante Pavlović, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2007. i dalje.
- Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za devetogodišnje osnovne škole u BiH, uredili Ante Pavlović i Marko Nedić sa sur., Mostar, Široki Brijeg, Travnik, Livno, Orašje, 2008., 520 stranica.
- Župa Studenci u Hercegovini, priredio Ante Pavlović, Crkva na Kamenu, Mostar, 2011., 662 stranice (monografija)
- Nastavni plan i program za gimnazije na hrvatskome jeziku u BiH, priredio Ante Pavlović sa sur., Mostar, 2013., 492 str.
- Prijedlog Plana i programa katoličkoga vjeronauka za trogodišnje srednje škole, Hrvatska biskupska konferencija - Nacionalni katehetski ured, priredili A. Thea Filipović i Ante Pavlović, Zagreb, 2014., 65 stranica.
- "Povijest pedagogije i religijske pedagogije i katehetike", Mostar, 2014. (skripta), 150 str.
- Pustite malene k meni. Radni materijal katoličkoga vjeronauka za prvi razred osnovne škole, Biskupska konferencija BiH, Autori: Kaja Beljan, Mario Naletilić, Mirjana Drežnjak Naletilić, Ante Pavlović, Mostar, 2014.
 
Znanstveni i stručni radovi
 
1. "Teološko razmišljanje uz djelo 'Derviš i smrt'", Mladi teolog 3(1981)1, str. 44-52;
2. "Svećenikova posebna briga za siromašne i ugrožene", u: : I. BALUKČIĆ – P. SUDAR – A. ŠARIĆ  (prir.), Svećenikova pastirska služba, VVTŠ, Sarajevo 1988., str. 91-122;
3. "Lice Isusa iz Nazareta", Crkva na kamenu (Cnak). Pastoralno-informativni list hercegovačkih biskupija 10(1989)12, str. 8. te 11(1989)1,2,3,4,6,10, str. 8.
4. "Duhovnost biskupa Čule prema njegovim poslanicama, propovijedima i drugim spisima", u: A. LUBURIĆ- R. PERIĆ (prir.), Za Kraljevstvo Božje. Zbornik radova sa Studijskog dana, Mostar 16.  lipnja 1990, Biskupski ordinarijat Mostar, Mostar 1991., str. 73-105;
5. "Naša kateheza i aktualne društvene promjene. Uvođenje u rad XVIII. KLJŠ – Đakovo 1990", Kateheza 13(1991)1, str. 99-103;
6. "Tajna liturgije i naša kateheza". Predavanje održano na simpoziju u Zadru prigodom obilježavanja 25. obljetnice Konstitucije o svetoj liturgiji ,Sacrosanctum concilium'“, Služba Božja 33(1990)4, str. 351-364 (časopis donosi sva predavanja);
7. „Osoba katehete u promijenjenim prilikama“ (skupni prilog: A. Pavlović, T. Trstenjak, I. Marijanović, I. Gavran), Kateheza 13(1991)1, str. 91-94.
8. "Ponovo uvođenje vjeronauka u javne škole u BiH", Vrhbosna 3(1992)2, str. 97-101;
9. "Osnovna usmjerenja i zadaci: župa, škola i vjeroučitelj", Kateheza 15(1993)1, str. 12-15;
10. "Studij katehetike na Vrhbosanskoj teologiji", u: P. SUDAR - F. TOPIĆ - T. VUKŠIĆ (ur.), Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990. Zbornik radova sa znanstvenoga simpozija održanog u Sarajevu 3. i 4. srpnja 1991. prigodom obilježavanja stote obljetnice postojanja Bogoslovije, VVTŠ, Sarajevo – Bol 1993., str. 231-238;
11. "Pedagoško i formalno-pravno ucjepljenje katoličkog vjeronauka u školski sustav", Škola. Časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu 1(1996)3, 24-32;
12. "Religijsko-pedagoški rad hrvatskog katehetičara Ferde Hefflera", Hrvatska misao 2(1997)2, str. 129-134;
13. "Vjeronaučna nastava na području hercegovačkih biskupija", Kateheza 20(1998)2, str. 119-128.
14. "Pomaci i promjene u identifikaciji mladeži u novije vrijeme", Bogoslovska smotra 68(1998)1/2, str. 17-31;
15. "Religijsko-pedagoško i katehetsko izdavaštvo", Kateheza 20(1998)3, str. 278-282;
16. "Žetva je velika, ali poslenika je malo. Nastojanja oko duhovnih zvanja", u: Ž. MAJIĆ (prir.), Sluga dobri i vjerni. Život i djelo mons. Andrije Majića. Zbornik radova sa Studijskog dana Mostar, 17. lipnja 1998, Biskupski ordinarijat, Mostar, 1998., str. 117-126.
17. "Osobitosti katoličkog vjeronauka u odgojno-obrazovnom sustavu javnih škola", Kateheza 21(1999)2, str. 137-157;
18. „Rad na novim vjeronaučnim udžbenicima“. Katehetski glasnik 1(1999)1, str. 107-108.
19. Priopćenje o formiranju i radu Komisije NKU za izdavaštvo“, Kateheza 21(1999)4, str. 397-399.
20. „Knjiga Na putu mira odgaja za mir“, Motrišta - lipanj 1999., str. 50-52.
21. „Obnova Hrvatskoga katoličkog katehetskog društva“, Katehetski glasnik 2(2000)1/2, str. 30-31.
22. "Temeljna polazišta, kriteriji i upute za izradu vjeronaučnih udžbenika, radnih bilježnica i priručnika za osnovnu i srednju školu", Katehetski glasnik 2(2000)1/2, str. 90-94.
23. „Tematska struktura novih vjeronaučnih udžbenika za osnovnu školu – radni predložak“, Katehetski glasnik 3(2001)1, str. 15-33.
24. "Novi hrvatski vjeronaučni udžbenici za osnovnu i srednju školu", Katehetski glasnik 2(2000)2/3, str. 33-37;
25."Religijska socijalizacija i crkveno-religijske aktivnosti mladih u Hrvatskoj (1945.-2000.)", prilog je pisan na hrvatskome i njemačkome jeziku za međunarodno istraživanje koje je vodio Pastoralni forum iz Beča o crkvenim prilikama u tranzicijskim crkvenim prilikama u tranzicijskim postkomunističkim zemljama, a projektom Aufbruch obuhvaćena je i Hrvatska. Radove na hrvatskome jeziku, kao i ovaj prilog, objavio je Pero Aračić (uredio), "Jeremija, što vidiš?". Crkva u hrvatskom tranzicijskom društvu, Biblioteka Diacovensia, Đakovo, 2001., str. 77-97.;
26. "Mjesto i uloga katoličkog vjeronauka u školskom odgojno-obrazovnom sustavu", Motrišta ožujak 2001, br. 19, str. 67-79;
27. "Vjeronaučni udžbenik kao didaktičko sredstvo vjeronaučne nastave", Kateheza 23(2001)1, str. 63-73.
28. "Religiozni odgoj u sustavu javnih škola", Kateheza 23(2001)4, str. 339-353.
29. „Predgovor“ u: I. SIVRIĆ, Rasprave i antirasprave. Mali ogledi o Hrvatima s ovoga svijeta, Matica hrvatska, Mostar, 2001, str. 7-12. 
30. „Doprinos mr. Marka Jerkovića katehetskom pokretu Crkve u Hrvata. In memoriam katehetičaru i prijatelju Marku“, Katehetski glasnik 3(2001)1, str. 172-174.
31. "Kateheza i odgoj za kršćansko služenje", u: Z. MALIĆ - A. ŠARIĆ (prir.) Izazov djelotvorne ljubavi. Radovi međunarodnog seminara o župnim Caritasima (Neum, 29. travnja - 2. svibnja 2001. godine), Sarajevo, 2002., str. 139-157;
32. "Izazovi religioznog odgoja hrvatske katoličke mladeži u zadnjih 50 godina", Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 80(2002)4, 105-109;
33. "Religijski pluralizam i religiozno učenje u školi", Vrhbosnensia 6(2002)1, str. 45-66.
34. „Okvirni plan i program katoličkoga vjeronauka za osnovne škole u funkciji rasterećenja učenika“, Katehetski glasnik 4(2002)2, str. 150-191. Ovaj prijedlog programa autor je kao viši savjetnik i predsjednik Komisije NKU HBK za programe i udžbenike priredio u suradnji s voditeljima autorsko-uredničkih timova
35. "Pastoralna praksa i vjerski život u misiji", u: A. KUTLEŠA (priredio), Hrvatska katolička misija Braunschweig, Mostar – Braunschweig, 2003., str. 37-56.
36. "Obrazovanje i religijska kultura u školama. Što nam donosi reforma obrazovanja u BiH?", Hrvatska misao 8(2004)31-32/23 – nova serija, str. 91-106.
37. "Vjeronauk i vjeroučitelj u odgojnoj zadaći škole", Svjedok 11(2004)1, str. 33-39.
38. "Don Ante Romić, katolički pisac", u: LJ. PLANINIĆ (prir.), Ponosan i neustrašiv. Zbornik o don Anti Romiću (1903.-1964.), Mostar, 2004., str. 149-164.
39. "Don Ante Krešimir Buconjić (1909.-1945.)", u: B. GOLUŽA (priredio), Svjedoci vjere i rodoljublja. Zbornik radova o stradalim biskupijskim svećenicima u Hercegovini, Crkva na kamenu, Mostar, 2005., str. 83-120.
40. "Govor o Bogu u svjetlu religioznog odgoja i kateheze", u: N. A. ANČIĆ I N. BIŽACA (priredili), Govor o Bogu jučer i danas. Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa Split, 21.-22. listopada 2004., Crkva u svijetu, Split, 2005., str. 252-278.
41. "Odgojna i obrazovna paradigma školstva u svjetlu nacionalne, jezične i kulturne jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda u BiH", u: Ustavno-pravni položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Pravni status, jezik, mediji, obrazovanje, kultura. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Neum, 27. i 28. listopada 2005., Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost u Sarajevu i Sveučilište u Mostaru, Mostar 2006, str. 330-350.
42. "Vjerski odgoj i odgojno-obrazovna paradigma suvremene škole", Suvremena pitanja 1(2006)2, str. 73-89.
43. "Iz nasljeđa u budućnost. Katolički vjeronauk u školi pred izazovima hrvatske i europske škole", Katehetski glasnik 6(2008)1, str. 32-37.
44. "Modernizacija osnovnoga odgoja i obrazovanja u BiH", u: Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za devetogodišnje osnovne škole u BiH, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Široki Brijeg 2008., str. 9-23.
45. "Bosnia - Herzegovina", u: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (a cura di), L'insegnamento della religione risorsa per l'Europa. Atti della ricerca del Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa, ELLEDICI (Leumann), Torino, 2008., str. 94-101.
46. „Teološki studij u Hercegovini u svjetlu tradicije i suvremenih potreba Katoličke Crkve“, u: Korijeni i perspektive visokoga obrazovanja u Hercegovini. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga u organizaciji Sveučilišta u Mostaru na Filozofskom fakultetu u Mostaru 22. svibnja 2009., Mostar, 2010., str. 231-263.
47. „Politika obrazovanja i školsko zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini“, u: I. FILIPOVIĆ, Hrvati u Daytonskim okovima, Crkva na kamenu, Mostar, 2011., str. 213-230.
48. „Obrazovanje i školstvo na području župe“ (autori A. Pavlović i M. Kapular), u: A. PAVLOVIĆ (priredio), Župa Studenci u Hercegovini, Crkva na Kamenu, Mostar, 2011., str. 287-309.
49. "Pastoralni rad i vjernički život puka u župi (1908.-2010.)", u: A. PAVLOVIĆ (priredio), Župa Studenci u Hercegovini, Crkva na Kamenu, Mostar, 2011., str. 393-497.
50. „In memoriam dr. Marku Josipoviću, u: B. ODOBAŠIĆ – F. TOPIĆ (prir.), Volim ljude. Spomen na mons. Marka Josipovića, Vrhbosanska nadbiskupija i HKD Napredak, Sarajevo, 2010., str.
51. „Katolički vjeronauk i odgoj za demokraciju u pluralnoj i demokratskoj školi“, Katehetski glasnik, Zagreb, 10 (2012.), str. 115-128;
52. „Hod u vjeri kroz godinu vjere. Prilozi za kateheze u župnoj zajednici“, u: Ž. MAJIĆ (priredio), Obitelj – žarište vjere. Vodič kroz Godinu vjere, Crkva na kamenu, Mostar, 2012., str. 131-184.
53. "Nacionalni, kulturni i vjerski identitet Hrvata u BiH - izazovi i perspektive", u: A. POLEGUBIĆ (ur.), Suvremeni (kršćanski) identitet. Zbornik radova godišnjeg pastoralnog skupa Bergisch Gladbach - 23.-26. 9. 2013., Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2014., str. 71-142.
54. "Demokratske promjene i doprinos Katoličke crkve u očuvanju nacionalnoga i kulturnoga identiteta Hrvata katolika u BiH", u: A. POLEGUBIĆ (ur.), Suvremeni (kršćanski) identitet ..., str. 163-210.

 

 

Drugi kraći članci i prilozi

 

 

online casino slots