31.05.2017.

Natječaj za izbor akademskog osoblja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu

 
UNIVERZITET U SARAJEVU
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
 
J. Stadlera 5, BiH – 71000 Sarajevo
Tel.:+ 387 33 533 516; Fax:+ 387 33 441 252; E-mailtajnistvo@kbf.unsa.ba

Na temelju članka 96. Zakona o visokom obrazovanju – Pročišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13.), članka 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, članka 38. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, Odluke Fakultetskog vijeća ur. br.: 1-189/2017 od 8. svibnja 2017. i ur. br.: 1-197/2017 od 12. svibnja 2017. te Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu, ur. br.: 01-3577/17 od 24. svibnja 2017., raspisuje se
 
N A T J E Č A J
za izbor akademskog osoblja na
Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu
 
1. radno mjesto nastavnika (sva zvanja) iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije i znanstvene grane pastoralne teologije na Katedri pastoralne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta, puno radno vrijeme (1 izvršitelj);
 
2. radno mjesto nastavnika (sva zvanja) iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije i znanstvene grane kanonskoga prava na Katedri kanonskoga prava Katoličkog bogoslovnog fakulteta, puno radno vrijeme (1 izvršitelj);
 
3. radno mjesto nastavnika (sva zvanja) iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije i znanstvene grane dogmatske teologije na Katedri dogmatske teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta, puno radno vrijeme (1 izvršitelj).
 
 
Uvjeti: Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete iz članka 89. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – pročišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13), te uvjete propisane Statutom Univerziteta u Sarajevu i Statutom Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu.
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
-          CV u elektronskom i tiskanom obliku,
-          Izvadak iz matične knjige rođenih,
-          Uvjerenje o državljanstvu,
-          "Nihil obstat" vlastitog ordinarija (samo za svećeničke kandidate),
-          Diplomu o znanstvenom stupnju doktora znanosti ili diplomu o završenom III. ciklusu        studija,
-          Popis objavljenih radova (u elektronskom i tiskanom obliku),
-          Tekst objavljenih znanstvenih radova,
-          Rješenje o nostrifikaciji diplome ako je ista stečena u inozemstvu.
 
Kandidat koji se prijavljuje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje dužan je u svojoj prijavi naznačiti jedno od zvanja na koje se prijavljuje, u suprotnom će se takva prijava smatrati neurednom i neće biti razmatana.
 
Tražena dokumentacije predaje se u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 
Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja mogu predati osobno u Tajništvo Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Katolički bogoslovni fakultet – Josipa Stadlera 5, 71000 Sarajevo, s naznakom “Za natječaj“ u roku od 15 dana od dana objavljivanja.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
 
Sve informacije u svezi ovog natječaja mogu se dobiti u Tajništvu Fakulteta,
telefon 033/533-516.
 
 
Sarajevo, 31. svibnja 2017. 
online casino slots